02.12.2021 Julkaisut

Neuvontaa, tukea ja yhteistyötä eri puolella Suomea – lue kokemuksistamme valtakunnallisen Prop up- hankkeen (2018–2020) varrelta!

Huhtikuussa vuonna 2016 joukko innokkaita ihmisiä saapui Tervaniemen kartanolle – Pro-tukipisteen henkilökunta, yhdistyksen hallituksen jäsenet ja vertaisedustajat kokoontuivat kehittämään yhdessä Pro-tukipisteen palvelutoiminnan strategisia painopisteitä. Kahden päivän yhteisen työskentelyn jälkeen tuleville vuosille (2016–2020) valittiin tärkeimmät kehittämisen painopistealueet. Näistä yksi eniten ääniä saanut oli palveluiden maantieteellinen laajentaminen Suomen sisällä. Painopisteiksi valikoituivat myös erilaiset toimintamuotojen ketterät kokeilut, yhdessä tekeminen sekä viestintään satsaaminen.

Kahden vuoden päästä, huhtikuussa 2018 Pro-tukipisteellä alkoi kolmevuotinen (2018–2020) valtakunnallinen Prop up- hanke. Tavoitteena oli hankkeen aikana lisätä tukityön maantieteellistä kattavuutta tarjoamalla neuvontaa ja tukea seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille sekä ihmiskaupan uhreille 10–15 paikkakunnalla, joissa Pro-tukipisteellä ei ole matalan kynnyksen palveluyksikköä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää tukityön rakenne, jolla voidaan ketterästi reagoida toimintaympäristön muutoksiin, myös Pro-tukipisteen alueyksiköiden paikkakunnilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä verkossa tehtävän että jalkautuvan etsivän työn lisääminen oli keskeisessä roolissa. Tavoitteena oli myös yhteistyön ja mentoroinnin avulla lisätä paikallisten palvelujen tarjoajien osaamista hankkeen kohderyhmiin kuuluvien ihmisten kanssa työskentelemisessä. Tätä käytännön työtä lähtivät toteuttamaan työparina Taina Helsingistä ja Aino Turusta. Hankkeen toisena vuotena kesällä 2019 Aino siirtyi toisiin työtehtäviin, mutta hanketta jatkettiin entiseen malliin, kun uusi työpari Anna pääsi Tampereelta hyppäämään lennosta mukaan. Ainolle vielä suurkiitos panoksesta ja yhteisistä hetkistä hankkeen alkutaipaleella! Erityisen tärkeä rooli on ollut myös Helsingin yksikön thaimaalaisella palveluohjaajalla Mitillä, jonka asiantuntemuksesta Prop upin työparilla on ollut onni nauttia hankkeen aikana. Lisäksi jalkautuvan terveystyön toteuttamisessa olemme saaneet korvaamatonta apua Helsingin yksikössä työskentelevältä sairaanhoitajalta Lotalta!

Toiminnan sisältöä ja tuloksia tiivistettynä

Reissut maakuntiin

Ennen jokaista maakuntavierailua teimme ennakoivaa taustatyötä – lähetimme seuranhakusivustoilla ilmoittaville seksityöntekijöille infoviestejä Pro-tukipisteestä ja mahdollisuudesta tavata. Markkinoimme tulevia reissuja myös kotisivuillamme ja vertaisten omien viestintäkanavien kautta. Potentiaalisia sidosryhmiä lähestyimme yhteistyöhön houkuttelevilla sähköposteilla. Itse reissujen aikana teimme asiakastyötä laidasta laitaan: etsivää kenttätyötä sisä- ja ulkotiloissa sekä yksilötapaamisia turuilla ja toreilla tai vaikkapa ihmisten kotona. Sidosryhmien kanssa tapasimme vaihtelevan kokoisilla kokoonpanoilla pienimuotoisesta juttutuokiosta suuremman porukan seminaaritapahtumiin. Tapaamisissa kerroimme Pro-tukipisteen toiminnasta ja kohderyhmämme monimuotoisuudesta sekä keskustelimme seksi- ja erotiikka-alaan liittyvistä ilmiöistä Suomessa ja siitä, miten seksityöhön liittyviä asioita voi omassa työssä käsitellä.

Lukuja

Reilun kolmen vuoden aikana (mukaan lukien kevät 2021) vierailimme yhteensä 19 eri paikkakunnalla. Jalkautuvaa kenttätyötä teimme 146 kertaa, joissa saimme yhteensä 722 kontaktia kohderyhmäämme. Jalkautuvaa terveystyötä pääsimme toteuttamaan 5 eri paikkakunnalla, joiden yhteydessä 18 kohderyhmäämme kuuluvaa henkilöä kävi seksitautitesteissä. Yksilöllistä tukityötä tarjosimme 696 kertaa 21 eri paikkakunnalle. Etsivää työtä verkossa teimme 131 kertaa, jonka aikana lähetimme yhteensä 2306 infoviestiä seuranhakusivustoilla ilmoittaville eri puolelle Suomea. Chat-päivystykseen osallistuimme 150 kertaa. Verkostotapaamisia toteutui 22 paikkakunnalla, mukaan lukien Helsinki, Tampere ja Turku. Tapaamiskertoja näihin sisältyi 68 ja niihin osallistui yhteensä 483 henkilöä.

Korona

Viimeinen hankevuosi (2020), mukaan luettuna kevät 2021, oli hyvin poikkeuksellista aikaa koronapandemian takia. Koska liikkumisrajoitukset keskeyttivät käytännön työn maakunnissa täysin puoleksi vuodeksi, ryhdyimme sopeuttamaan toimintojamme vallitseviin olosuhteisiin eli keskityimme verkkopalveluiden sekä viestinnän kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lisäsimme Chat-päivystystyötä, maakuntiin suunnattua etsivää nettityötä sekä viestintää some-kanavilla. Näiden avulla tiedotimme poikkeusajan järjestelyistä palveluissamme ja tarjosimme tukea ja neuvontaa. Kohtaavien verkostotapaamisten tilalle kehitimme etäkoulutuksia, joita toteutimme 4 kertaa eri maakuntien toimijoille. Erityisen tärkeänä pidimme yhteisöllisen toiminnan kehittämistä ja toukokuussa 2020 käynnistimme yhdessä vertaisten kanssa uuden ryhmätoiminnan verkossa Discord-palvelimella. Hankkeen loppuun mennessä viikoittainen keskusteluryhmä oli kokoontunut 58 kertaa ja tapaamisissa on ollut yhteensä 284 osallistujaa eri puolelta Suomea.

Kohtaamisten satoa – kokemuksia ja oivalluksia

Jo ensimmäisen hanke vuoden aikana meille alkoi muodostua kuva siitä, mitkä asiat askarruttavat ja vaikuttavat ihmisten elämään, jotka tavalla taikka toisella toimivat seksi- ja erotikka-alalla. Paikkakunnasta riippumatta kohtaamiemme ihmisten tarinoissa toistuivat erityisesti kaksi teemaa. Moni kertoi erilaisista haasteista seksuaaliterveyteen liittyvien palveluiden käyttämisessä julkisen terveydenhuollon puolella. Esimerkiksi säännölliseen seksitautitesteissä käymiseen on usein suhtauduttu nihkeästi ja moralisoivasti. Helposti saavutettavaa, matalan kynnyksen seksitautitestausta kaivattiinkin eri puolella Suomea.

Vielä useammin ihmiset puhuivat kuitenkin siitä, miten seksityöhön liittyvä stigma elää yhä vahvana. Moni kertoi kokevansa, että seksityöhön liitetyt negatiiviset mielikuvat vaikuttavat monella tavoin elämää ja arkea hankaloittavasti – pelko ympäristön suhtautumisesta ja mahdollisista kielteisistä seurauksista pakottaa ihmiset salaamaan työn ja elämään jonkinlaista kaksoiselämää. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, että edellä mainittuja terveyspalveluita ei seksityön ilmi tulemisen pelossa uskalleta käyttää. Moni puhui myös siitä, että negatiivinen stigma lisää yksinäisyyttä ja pahimmillaan eristää sosiaalisista suhteista.

” Tosi kiva kun tulitte, ihan älyttömän hyvä ja hieno juttu että voi puhua jonkun kanssa tästä seksityöstä vapaasti ja varsinkin sillai neutraalisti ja asiallisesti. Toisin kuin täällä, missä kuulee vaan kaikenlaista hämmästelyä ja moralisointia. ”​-asiakaspalaute

Tämän kaltaiset haasteet korostuivat erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joissa ihmiset tuntevat toisensa paremmin kuin suuremmissa kaupungeissa. Kohtaamisissa maakunnissa painottuikin se, että pystyimme tarjoamaan mahdollisuuden jakaa ja purkaa asioita – myös seksityöhön liittyviä, vapaasti ja ilman pelkoa leimaamisesta. Tapaamisissa meillä oli myös tilaisuus kertoa Pro-tukipisteen toiminnasta ja palveluista sekä puhua seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista ja tarjota turvaseksimateriaalia.

Maakuntien sidosryhmien taholta kohtasimme alusta alkaen positiivista kiinnostusta sekä halukkuutta yhteistyöhön ja tapaamisiin. Pro-tukipisteen toiminta ja seksityö tematiikka oli harvemmin entuudestaan tuttua ja usein aihe koettiin oman työn näkökulmasta hieman etäiseksi. Tapaamisten aikana sidosryhmien työntekijät nostivat kuitenkin esiin sen, että tarvetta näiden ilmiöiden ja kohderyhmän moninaisuuden avaamiseen on. Toisena keskeisenä tarpeena tuli vahvasti esiin seksuaalisuuden, ja ennen kaikkea vastikkeellisen seksin puheeksi ottaminen ja tämän kehittäminen omassa työssä. Näiden lisäksi sidosryhmät toivoivat jatkuvuutta ja yhteistyön vakiintumista Pro-tukipisteen kanssa.

” Tärkeä asia ja huomaan, että tämä oli ensimmäinen koulutus/asian esiin nosto johon törmään työni kautta. Työhistoriaa takana itselläni 20 vuotta, joten hyvin vähän esillä oleva asia tämä on ainakin täällä meilläpäin.” -koulutuspalaute

Aktiivinen yhteistyö sekä asiakaskuntamme että sidosryhmien kanssa on ollut olennainen osa hanketta ja toiminnan kehittämistä. Hankkeen edetessä yhteistyön merkitys on näkynyt hyvin vahvasti työmme onnistumisissa. Prop upin maakuntareissuista ja toiminnasta tiedottaminen vertaisten avulla on ollut suuri apu asiakaskuntamme tavoittamisessa. Erityisen suuri merkitys vertaisten kokemustiedolla ja osallisuudella on ollut yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen, jonka tuloksena aloitimme kerran viikossa kokoontuvan keskusteluryhmän verkkoympäristössä Discord-palvelimella. Vuoden aikana verkkovertaisryhmä on vakiintunut ja kohderyhmä on ottanut toiminnan vahvasti omakseen aktivoituen myös oma-aloitteiseen keskinäiseen yhteydenpitoon sekä osallistumaan toiminnan vetämiseen.

”Hyvä, että tämmöistä toimintaa järjestetään niin pääsee jakamaan omia kokemuksia muidenkin kuin vain muutaman oman tutun kanssa. Ja ihanaa että on osallistuja ympäri Suomea!” -asiakaspalaute

Konkreettinen yhteistyö sidosryhmien kanssa on mahdollistanut sen, että olemme voineet järjestää tapaamisia mukavissa olosuhteissa hyvällä sijainnilla. Olemme saaneet lainata yhteistyökumppaneiden toimitiloja asiakastapaamisiin ja erityisen merkityksellistä tämä on ollut jalkautuvan terveystyön viemisessä maakuntiin – loistava esimerkki siitä, kuinka yhteistyö eri organisaatioiden välillä voi parhaimmillaan toimia.

Maakuntien lisäksi olemme tehneet käytännön yhteistyötä muiden matalan kynnyksen toimijoiden kanssa Pro-tukipisteen alueyksiköiden paikkakunnilla Helsingissä ja Tampereella. Samalla olemme saaneet hyödyllistä tietoa alueiden palvelujärjestelmistä ja palvelupolkujen rakentumisesta ja ennen kaikkea arvokkaita yhteistyökontakteja. Yhdessä tekeminen on koettu puolin ja toisin hyvin antoisaksi ja hyödylliseksi. Näiden yhteistyömuotojen kautta olemme tavoittaneet päihteitä käyttäviä, asunnottomia tai muulla tavoin erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, jotka voisivat hyötyä Pro-tukipisteen palveluista. Yhteistyökumppanit ovat kokeneet seksuaaliterveyteen ja vastikkeelliseen seksiin liittyvän tiedon jakamisen omaa ammattitaitoa vahvistavaksi ja asiakkaita hyödyttäväksi toiminnaksi.

”Yhteisen jalkautumisen kautta olen tajunnut konkreettisesti turvallisen- ja vastikkeellisen seksin puheeksi ottamisen tärkeyden, niin naisten- kuin miesten keskuudessa. Nykyisin tämä puheeksi ottaminen on osa meidän perustyötä” -palaute yhteistyökumppanilta

Hankkeen päätös – ja uuden alku

Näin reilun kolmen vuoden päätteeksi voimme iloksemme todeta, että olemme pystyneet Prop up- hankkeessa toteuttamaan palvelutoiminnan strategian painopisteitä sekä vastaamaan niihin toiveisiin ja tarpeisiin, joita asiakaskuntamme ja sidosryhmät ovat ajan mittaan tuoneet esiin. Haluamme vielä kerran lämpimästi kiittää kaikkia teitä, joita olemme reissujemme varrella kohdanneet ja jotka olette rohkeasti ja positiivisesti meidät vastaanottaneet. Erityisen lämpimän kiitoksen haluamme antaa sopimuskumppaneillemme Rikosuhripäivystykselle, Sovatekin Visiitille sekä A-klinikkasäätiön Katuklinikan ja Verkko-Vinkin työntekijöille! Erityiskiitoksen ansaitsevat myös vieraanvaraisuudesta Oulun Tietoiseksi-hankkeen työntekijät sekä Joensuun Zonta-järjestö positiivisesta mielenkiinnosta työtämme kohtaan ja lahjoituksesta, jonka avulla olemme voineet jakaa asiakaskunnallemme pienimuotoisia arjen tukipaketteja.

Mutta kuten sanonta kuuluu ”Vierivä kivi ei sammaloidu” – työmme ei suinkaan lopu tähän vaan jatkamme eteenpäin uusin tuulin. Nyt jatkamme valtakunnallisen toiminnan ja palveluiden kehittämistä uudessa Prodigi -hankkeessa (2021–2022), jonka tavoitteena on yhteiskehittämällä rakentaa uusi verkkopalveluiden kokonaisuus osaksi Pro-tukipisteen palveluita. Lisätietoa Prodigi-hankkeesta voit lukea täältä.