Verotus

Pääsääntöisesti kaikki tulot ovat veronalaista tuloa.

Pääsääntöisesti kaikki tulot ovat veronalaista tuloa. Laissa on erikseen mainittu ne tulotyypit, joista veroa ei tarvitse maksaa. Seksityöllä ansaittuja tuloja ei ole erikseen vapautettu verotuksesta.

Tuloverolain (1535/1992) 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Seksityön tulojen veronalaisuutta on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa vuodelta (1984 KHO 1984 II 560). Ratkaisussa on katsottu, että tuloja sukupuolisuhteiden tarjoamisesta maksua vastaan on pidettävä veronalaisena. Tähän ratkaisuun on viitattu tuoreessa oikeuskirjallisuudessa ja sen mukainen tulkinta on edelleen voimassa. Ratkaisussa tulojen verottamista perustellaan sillä, ettei toiminnasta ole säädetty rangaistusta eikä siitä saatua taloudellista hyötyä voida tuomita valtiolle menetetyksi ja ettei kyseisiä tuloja ole säädetty verovapaiksi.

Tuloverolain 29 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (luonnolliset vähennykset). Kerralla vähennyskelpoisia seksipalvelujen myyjän vuosikuluja ovat muun muassa seksiasusteiden, pornolehtien ja -elokuvien, hieromasauvojen, sitomis- ja piiskausleikeissä käytettävien välineiden, kondomien, suojakäsineiden, liukastus- ja puhdistusaineiden sekä pyyhkeiden hankintamenot kuten myös ilmoitus- ja puhelinkustannukset sekä alan järjestöjen jäsenmaksut ja ammattikirjallisuuden ostomenot. Tulot voi ilmoittaa verottajalle ansiotuloina esitäytetyssä veroilmoituksessa kohdassa muu ansiotulo. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa myös tulonhankkimiskulut.

Jos seksityön myyminen on jatkuvaa toimintaa, tulee ansiotuloja ilmoittaessa huomioida seuraavat asiat. Jatkuva seksityön myyminen ja tiettyjen tulorajojen ylittyminen edellyttää yritystoiminnan perustamista ja johtaa mm. arvonlisäverovelvollisuuden konkretisoitumiseen sekä velvollisuuteen hankkia yrittäjän eläkevakuutus. Jos seksityöstä saadut ansiotulot ylittävät alla mainitut (* ja **) rajat ja nämä tulot ilmoitetaan verottajalle, on hyvin todennäköistä, että verottaja tarkistaa onko verovelvollinen täyttänyt mainitut velvollisuutensa. Jos seksityötä harjoitetaan ammattimaisesti (jatkuva toiminta) voi ammattia harjoittaa toiminimellä, eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tällöin seksityöstä saatu tulo verotetaan ansiotulona.

Mitä seksityöllä hankittujen tulojen ilmoittamatta jättämisestä voi seurata?  Pääasiallisesti kyseeseen voi tulla syyte veropetoksesta tai veronkorotus. Myös ilmoittamatta jääneet verot tulee maksaa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos verottaja arvioi tietoonsa tulleen informaation perusteella, että henkilöllä on tuloja tai varallisuutta, jonka alkuperä ei selity annettujen verotietojen perusteella.

 * Arvonlisäverovelvollisuus

Jos yrityksen liikevaihto 12 kuukauden pituisen tilikauden aikana jää alle 15 000 euron, sen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Aiemmin alaraja oli 10 000 euroa, mutta vuonna 2021 raja nousi 15 000 euroon. Jos liikevaihto ylittää rajan, yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin.

 ** Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Laki ei koske kuitenkaan yrittäjän toimintaa, joka ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään neljää kuukautta, eikä yrittäjää, jonka työtulo tässä laissa tarkoitetusta yrittäjätoiminnasta on arvioitava pienemmäksi kuin 5. 504,14 euroa vuodessa. Yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla palkkakertoimella ja se on vuonna 2022 määrältään  8261,71 euroa. Tämän summan ylittävän toiminnan harjoittaja katsotaan siis yrittäjän eläkelain mukaisesti yrittäjäksi.