25.05.2020 Julkaisut

Rikoksen uhrien yhdenvertaisuus yhä kynnyksen takana – lue Majakka-hankkeen raportti!

Siirtolaistaustaisia rikoksen uhreja tavoittaneen Majakka-hankkeen koordinaattori Jenny Oinonen jatkaa työtään Pro-tukipisteellä ihmiskaupan vastaisen työn asiakastyön asiantuntijana.

Pro-tukipisteen vetämä yhteistyöhanke Majakka (2017–2018) toteutettiin Oikeusministeriön rahoituksella. Pääkaupunkiseudulla toteutettu hanke kohdentui haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, joilla on kohonnut riski jäädä rikosoikeudellisten ja rikosuhripalvelujen ulkopuolelle. Hanketta koordinoineen Jenny Oinosen kirjoittama loppuraportti kuvaa eri tavoin haavoittuvassa asemassa elävien rikosten uhrien todellisuutta Suomessa. Raportissa käsitellään haavoittuvuuksia, jotka vaikuttavat myös ihmiskaupparikosten uhrien asemaan Suomessa.

Hanketta kantoi järjestöyhteistyön voima: lyhyessä ajassa tavoitettiin moninaisia ihmisryhmiä ja yhdistettiin kumppanuusjärjestöjen ydinosaamista järjestöjen asiakkaiden parhaaksi. Pro-tukipisteen hankekumppaneina toimivat Helsinki Pride -yhteisö ry (ent. HeSeta), Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry sekä Rikosuhripäivystys.

Hankekumppaneilla oli kokemusta siitä, että tiedon puute on usein keskeinen este rikoksista ilmoittamiselle: siirtolaistaustaisilla rikoksen uhriksi joutuneilla ja heidän taustayhteisöillään ei ole ollut riittävää eikä oikeaa tietoa ihmisten oikeuksista Suomessa. Järjestöyhteistyöllä lisättiin yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvaksi arvioitujen ihmisryhmien tietoisuutta rikosten uhrien oikeuksista ja rikosuhripalveluista. Tietoa päästiin välittämään jalkautumalla ympäristöihin ja verkostoihin, joissa Majakka-hankkeen tavoittelemat ihmiset muutoinkin toimivat.

Hankejärjestöjen käytännönläheinen yhteistyö ja työntekijöiden jalkautuminen kohderyhmän kannalta luonteviin ympäristöihin oli tärkeää: rikosten uhreiksi joutuneiden ihmisten palvelun- ja neuvonnantarpeisiin voitiin vastata matalalla kynnyksellä ja järjestöjen erityisosaamista yhdistäen. Hankkeen työllä tavoitettiin myös vakavien rikosten uhreja: hankkeen yksilöasiakkaista kolmasosan tunnistettiin joutuneen ihmiskaupparikosten uhreiksi. Osa hankkeen asiakkaista haki oikeuksiaan rikosten uhreina oikeusteitse ja osa hakeutui muihin rikosuhripalveluihin. Hankkeen aikana saavutettiin syvempää ymmärrystä siitä, mitä merkityksiä haavoittuvuudella on heikossa yhteiskunnallisessa asemassa elävien rikoksen uhreiksi joutuneiden ihmisten kohdalla.

”Haavoittuvuudet eivät näyttäydy yksilön ominaisuuksina, vaan olosuhdetekijöinä, joille on ominaista järjestäytyneen yhteiskunnan yksilöä suojaavien rakenteiden puute. Ihmisten oikeus elää ilman pelkoa ja hyväksikäytön uhkaa kuuluu kaikille yhdenvertaisesti. Hyväksikäytön mahdollistava välinpitämätön asenneilmasto sekä heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä syrjivät rakenteet synnyttävät yhteiskuntaan epäoikeudenmukaisuutta ja turvattomuutta. Onkin tärkeää tehdä vaikuttamistyötä rakenteellisten epäkohtien tunnistamiseksi yhdessä järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Vähintään yhtä tärkeää on myös saattaa tietoa oikeuksista yhteiskunnan katvealueille, joissa riski joutua rikoksen uhriksi on suurempi”, Oinonen toteaa.

Hanke lisäsi ymmärrystä esteistä, joiden vuoksi rikoksista ei aina ilmoiteta ja joiden vuoksi rikosten uhriksi joutuneet ihmiset jäävät vaille heille kuuluvia oikeuksia ja apua. Hanke ja loppuraportissa esitetyt havainnot tukevat Pro-tukipisteen osaamista myös ihmiskaupparikosten uhrien tukityössä. Hanketta koordinoinut ja hankkeesta lähtien Pro-tukipisteellä työskennellyt Oinonen on nimitetty Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaisen työn asiakastyön asiantuntijaksi 1.5.2020 alkaen.

”Majakka-hanke opetti minulle paljon haavoittuvassa asemassa elävien vakavan rikollisuuden uhrien asemasta yhteiskunnassamme ja antaa hyvän pohjan ihmiskaupan vastaiseen työhön siirtymiselle. Olen erittäin motivoitunut syventämään asiantuntijuuttani osana Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaista työtä ja työskentelemään ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisen puolesta. Erityisesti minua kiinnostaa, kuinka saamme viestittyä oikeuksista ihmisille, joilla on kapeat verkostot Suomessa ja korkea kynnys eri palveluihin hakeutumiseen. Odotan tiivistä yhteistyötä aiheen parissa työskentelevien kanssa. Toivonkin yhteistyötahojen ja asiakkaidemme ottavan minuun yhteyttä matalalla kynnyksellä”, Oinonen rohkaisee.

Pro-tukipiste ry kiittää kaikkia hankkeen asiakkaita ja yhteistyötahoja, jotka mahdollistivat asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan hankkeen onnistumisen!

 

Jatkossa Oinonen työskentelee Pro-tukipisteellä ihmiskaupan vastaisessa työssä ja toimii yhteyshenkilönä ihmiskaupparikosten uhrien tuki- ja neuvontatyöhön liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:

Jenny Oinonen

asiakastyön asiantuntija, sosionomi (AMK), Ihmiskaupan vastainen työ

Pro-tukipiste ry

+358 40 768 2260

jenny.oinonen@pro-tukipiste.fi