08.12.2014 Julkaisut

K 19/2014 vp Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 keskittyi ihmiskaupan vastaisen tilan yleisarvioinnin lisäksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen rikosprosessissa.

Pro-tukipisteen lausunto lakivaliokunnalle

Pro-tukipiste on riippumaton kansalaisjärjestö, joka on 25 vuoden ajan edistänyt seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten asemaa ja oikeuksia Suomessa tarjoamalla kohderyhmälle matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita, sekä vaikuttamalla kohderyhmän asemaan ja oikeuksiin yhteiskunnan rakenteissa. Tukitoimintamme kautta tavoitamme vuosittain n. 1500 – 2000 seksi- tai erotiikkapalveluita myyvää henkilöä. Tuotamme myös luottamuksellisia tukipalveluita sekä oikeudellista neuvontaa ja avustamista ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneille. Tukipalvelujemme piirissä oli vuoden 2013 aikana 16 ihmiskaupparikoksen uhria, joista viittä lakimiehemme avusti rikosoikeudellisessa prosessissa. Auttamisjärjestelmän olemassaolon aikana Pro-tukipisteen palveluissa on ollut yhteensä 47 ihmistä, joiden kertomassa on ollut niin vahvoja viitteitä ihmiskaupasta, että heidän kanssaan on otettu puheeksi ihmiskauppa ja mahdollisuudet avun hakemiseen. Näistä henkilöistä 24 on tai on ollut auttamisjärjestelmässä, kahden osalta auttamisjärjestelmä on tehnyt kielteisen päätöksen ja 21 ei ole antanut lupaa tehdä esitystä auttamisjärjestelmään ottamiseksi. Pro-tukipisteen lakimies on avustanut erilaisissa oikeudellisissa prosesseissa 20 ihmiskaupparikoksen uhria.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 keskittyi ihmiskaupan vastaisen tilan yleisarvioinnin lisäksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen rikosprosessissa. Raportin erinomainen ansio on rikosoikeudellisten prosessien kattava kuvaus ja uhrin aseman arviointi osana näitä prosesseja. Yleinen rakenteellisen tason analyysi on raportissa varsin ohut. Osa raportissa esitetyistä johtopäätöksistä näyttää näin ruohonjuuritasolta tarkasteltuina yksioikoisilta ja kiistanalaisilta.

Raportti sisälsi runsaasti suosituksia, joista monet olivat varsin yleisellä tasolla. Keskitymme lausunnossamme suosituksiin, joiden katsomme vaikuttavan konkreettisimmin ja käytännön tasolla ihmiskaupan uhrin asemaan. Pidämme tärkeinä niitä suositeltuja toimia, joilla toteutuessaan olisi mahdollisuuksia parantaa ihmiskaupparikoksen uhriksi joutuneiden ihmisten asemaa ja vahvistaa heidän oikeuksiaan.

Ulkomaalaislain 148 § ja järjestyslain seksuaalipalveluiden myyjiin kohdistetun kiellon kumoaminen kannatettavia

Kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittaa järjestyslain seksuaalipalveluiden myyjiin kohdistaman kiellon kumoamista sekä seksuaalipalvelujen myyntiin liittyvän käännytyssäännöksen (UlkL 148 §) kumoamista ulkomaalaislaista. (suositus 13) Nämä ehdotukset ovat mielestämme kannatettavia ja parantavat haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten asemaa. 2

Seksuaalipalveluiden myyjäosapuoleen kohdistuvat sanktiot vähentävät seksuaalipalveluita myyvien ihmisten mahdollisuuksia hakea apua ja suojelua poliisilta, kun pelkona on maasta poistaminen, ja poliisi näyttäytyy rangaistuksia eikä suojaa tarjoavana viranomaisena. Tämän vuoksi kannatamme ihmiskaupparaportoijan suositusten tavoin seksuaalipalveluiden myyjiin kohdistuvia järjestyslain ja ulkomaalaislain säännösten kumoamista.

Ihmiskaupan uhrien asemaa viranomaisprosesseissa vahvistettava

Pro-tukipiste kannattaa kansallisen ihmiskaupparaportoijan suosituksia, joiden pyrkimyksenä on suoraan parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa viranomaisprosesseissa. Pidämme raportoijan suositusta järjestelmän luomiseksi asianomistajan psyykkisen tilan arviointia varten merkittävänä tekijänä uhrin aseman parantamisen kannalta (suositus 17).

Pro-tukipisteen rikosoikeudellisiin prosesseihin liittyvän kokemuksen valossa on ilmeistä, että psyykkisen tilan arviointijärjestelmän puuttuminen on merkittävä uhrien oikeuksien toteutumista ja tekijöiden rikosoikeudelliseen vastuuseen saattamista estävä tekijä Suomessa. Tällä hetkellä psyykkisen tilan arvioinnin järjestäminen on täysin sattumanvaraista. Pro-tukipiste kannattaa raportoijan suositusta viranomaisjärjestelmän luomiseksi asianomistajan psyykkisen tilan arvioimista varten. Järjestelmän tulee olla alueellisesti kattava. Pro-tukipiste pitää tärkeänä, että arviointijärjestelmä luodaan viranomaisjärjestelmän sisälle ja sellaisten yksiköiden yhteyteen, joilla on erityisosaamista seksuaalisesta väkivallasta ja siihen liittyvästä traumatisoitumisesta.

Pidämme myös erittäin tarpeellisena sitä, että esitutkinnassa tallennettuja asianomistajien videoituja kertomuksia käytetään todistelun tukena ihmiskaupparikoksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä (suositus 16). Tämä vähentäisi ihmiskaupassa uhriutuneille aiheutuneita lisäkärsimyksiä siitä, että he joutuvat usein vuosia jatkuvien oikeusprosessien aikana toistuvasti kertomaan ja palauttamaan mieleensä hyvin traumaattisia ja tuskallisia tapahtumia rikoksessa uhriutumisestaan.

Seksuaalipalveluiden oston täyskiellolla ei saavuteta asetettuja tavoitteita

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy on kannatettava ajatus ja sitä pitäisi toteuttaa laaja-alaisesti ihmiskaupan eri muotoja koskien. Ennaltaehkäisyä koskevassa kohdassa (suositus 1) kansallinen ihmiskaupparaportoija ei tarkenna seksin ostamisen yleiskiellon olevan konkreettinen keino vähentää ihmiskauppaa aiheuttavaa kysyntää. Raportoija toteaa kuitenkin sivulla 95, että Suomessa olisi syytä vakavasti harkita voimassa olevan osittaisen seksinostokiellon laajentamista kaikkeen seksin ostoon.

 Tutkimuksellinen näyttö seksin oston täyskiellon ihmiskauppaa vähentävästä vaikutuksesta on yhä varsin kiistanalaista ja ristiriitaista. Käytännön tukityön näkökulmasta katsottuna seksin oston täyskielto sisältää riskin, että seksipalveluita myyvien ihmisten asema heikentyy entisestään ja siten asettaa heidät alttiiksi väkivallalle ja erilaiselle hyväksikäytölle. Vaikka ostokielto kohdentuisi vain ostajaan, niin laki tulisi vaikuttamaan olennaisesti myös myyjäosapuolen asemaan. Suurelle osalle seksipalveluita myyvistä ihmisistä asiakkaat ovat toimeentulon lähde eikä uhka, jota he pyrkivät välttämään tai josta he pyrkisivät eroon. Ostokiellon myötä ostamistapahtuma sisältäisi rikoksen ja tämä kriminalisointi saattaa johtaa toiminnan siirtymiseen entistä enemmän maan alle. Maan alle meneminen ei tarkoita fyysistä piiloutumista vaan sitä, että toiminta muuttuu entistä vaikeammin havaittavaksi ja että heikommassa asemassa olevat ihmiset eivät uskalla puhua mahdollisista oikeuksien loukkauksista toiminnan ilmitulemisen ja siitä aiheutuvien seurauksien pelosta.

Pro-tukipiste haluaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn liittyvän näkökulman lisäksi seksin oston kiellon haittavaikutuksiin ihmiskaupparikoksen toteennäyttämisessä.

Seksin oston kiellon laajentaminen ei poista sitä perusongelmaa, joka liittyy näytön saamiseen ihmiskaupparikoksesta. Ihmiskaupassa tunnusmerkistön täyttyminen ja ihmiskaupparikoksesta epäillyn tahallisuuden osoittaminen edellyttää usein vahvaa näyttöä asianomistajan haavoittuvaisesta asemasta. Näyttöä uhrin haavoittuvaisesta asemasta voidaan saada niiden havaintojen kautta, joita seksin ostaja on tehnyt ihmiskaupan uhrin olemuksesta, kunnosta ja psyykkisestä toimintakyvystä tai niistä olosuhteista, joissa ihmiskaupan uhri on joutunut toimimaan. Seksin ostosta syytetyllä on siis kokonaisuuden kannalta kaksoisrooli – samalla kun hänen tulisi todistaa ’seksin myyjän’ – siis tässä tapauksessa ihmiskaupan uhrin – haavoittuvaisesta asemasta, hän tunnustaa syyllistyvänsä seksin ostoa koskevaan rikokseen. Hänellä on sekä syytetyn että todistajan rooli. Koska syytetyn rooli on inhimillisesti ottaen vahvempi, henkilö luonnostaan priorisoi sitä ja kiistää seksin oston, jolloin jää todistelu uhrin haavoittuvaisesta asemasta saamatta. Tiedossamme on, että tämän ongelman välttämiseksi syyttäjä on eräässä tilanteessa jättänyt syyttämättä seksin ostajaa seksin ostosta ja nimennyt hänet ainoastaan todistajaksi, jotta on saatu näyttöä ihmiskaupan uhrin haavoittuvaisesta asemasta.

Muuta huomioitavaa

Pro-tukipiste kannattaa raportissa esitettyjä yleisiä suosituksia ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen parantamiseksi olemassa olevia järjestelmiä kehittämällä ja eri toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla. Lisäksi kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen osana kansallista ihmiskaupan vastaista työtä on mielestämme tärkeää ja sille tulisi luoda rakenteet mahdollisimman pikaisesti. Suuri osa suosituksista on varsin yleisellä tasolla ja osa suosituksista koskee jo valmisteilla olevia prosesseja. Suosituksiin olisi ollut helpompi ottaa kantaa, jos niissä olisi ehdotettu konkreettisemmin, mitä halutaan uudistaa ja muuttaa sekä mitä näillä konkreettisilla toimilla tavoitellaan.

Pro-tukipiste näkee erityisesti uhrien tunnistamisvaiheen työn rakenteet sekä resursoinnin kehittymättöminä ja riittämättöminä. Rakenteellisena ongelmana voidaan mainita uhreille tarkoitetun harkinta-ajan soveltamiskäytännön kehittymättömyys sekä hajanaiset käytännöt siinä, miten mahdollisia uhreja ohjataan auttamisjärjestelmään eri viranomaistahoilta. Resursoinnin puutteet koskevat esimerkiksi tukipalveluita auttamisjärjestelmään otetuille sekä kolmannen sektorin ja viranomaisten uhrien kanssa tehtävän käytännön työn rahoitusta. Katsomme, että suosituksissa mainittu yhteistyöpinta auttamisjärjestelmän ja kuntapalveluiden välillä on pikaisesti toimia vaativa osio ihmiskaupan uhrien auttamisen yhdenvertaisuuden ja toimivuuden kannalta.

Katsomme kansallisen ihmiskaupparaportoijan tavoin, että erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden uhrien tunnistamiseen liittyy kielteisiin, usein sukupuolittuneisiin asenteisiin ja tietämättömyyteen liittyviä esteitä, joista käytävä yhteiskunnallinen ja käytännönläheinen keskustelu on mielestämme välttämätöntä. Tätä keskustelua tulee käydä myös muiden uhriryhmien, kuten rikolliseen toimintaan pakotettujen ihmiskaupan uhrien osalta.

Helsingissä 8.12.2014

Essi Thesslund
kehittämiskoordinaattori
Pro-tukipiste ry

Jaana Kauppinen
toiminnanjohtaja
Pro-tukipiste ry