กฎหมาย

การขายบริการทางเพศไม่ผิดกฎหมาย แต่ถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อจำกัดหลายประการ

ไม่มีคำว่า ‘งานบริการทางเพศ’, ‘คนขายบริการ’ หรือ ‘บริการทางเพศที่ได้รับค่าจ้าง’ ในข้อกฎหมาย คำที่ใช้ในข้อความทางกฎหมายเพื่ออ้างถึงงานบริการทางเพศ ได้แก่ การขายและการซื้อบริการทางเพศ การเสนอบริการทางเพศแบบชำระเงินและการค้าประเวณี แม้ว่าการกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการซื้อบริการทางเพศจะไม่ใช่อาชญากรรม แต่การค้าประเวณีเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับการควบคุมและจำกัดอย่างเข้มงวดในฟินแลนด์

การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น (ผู้ชักนำสู่การค้าประเวณี) และการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลเพื่อการค้าประเวณี (การค้ามนุษย์) เป็นสิ่งต้องห้ามในกฎหมายอาญาของฟินแลนด์ ในมาตราที่ว่าด้วยผู้ชักนำสู่การค้าประเวณี ตำแหน่งของบุคคลผู้ขายบริการทางเพศจะตกเป็นเป้าของการชักนำสู่การค้าประเวณี  กล่าวคือ  เป็นประโยชน์เชิงอาชญากรรม (ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้เสียหาย) และในกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ ผู้ขายบริการทางเพศถือเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางอาญา ห้ามมิให้ซื้อบริการทางเพศในบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในทำนองเดียวกัน หากมีเหตุผลให้สงสัยว่า ผู้ขายบริการทางเพศตกเป็นเป้าของผู้ชักนำสู่การค้าประเวณีหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ การค้าประเวณีถูกกำหนดไว้ในบทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทางเพศว่าเป็นการร่วมเพศเพื่อให้ได้รางวัลหรือการกระทำทางเพศที่เทียบเท่ากัน แต่ละมาตรากำหนดข้อบ่งชี้ของอาชญากรรมและค่อย ๆ มีการตีความเป็นแนวทางในการดำเนินคดีและการตัดสินของศาล ในการดำเนินคดีอาญา ข้อบ่งชี้เหล่านี้จะถูกประเมินตามหลักฐานที่ได้รับ และรายงานของผู้เสียหายและพยานมีบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมเสมอ

การซื้อและขายบริการทางเพศในที่สาธารณะถูกควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าวยังมีมาตราที่จำกัดบุคคลที่เดินทางไปฟินแลนด์จากนอกสหภาพยุโรปที่สงสัยว่าจะสร้างรายได้จากการขายบริการทางเพศ

นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าวแล้ว บริการทางเพศยังถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายจารีตประเพณีต่าง ๆ อีกด้วย

ประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดทางเพศ, หมวด 20 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 8 - การแสวงประโยชน์จากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์ทางเพศ (การซื้อบริการทางเพศจากเป้าหมายของผู้ชักนำสู่การค้าประเวณีและเหยื่อการค้ามนุษย์)

มาตรา 8 ก - การซื้อบริการทางเพศจากผู้เยาว์ (การซื้อบริการทางเพศจากบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) มาตรา 9 และ 9 ก - การชักนำสู่การค้าประเวณีและการชักนำสู่การค้าประเวณีแบบร้ายแรง

อาชญากรอาชญากรรมต่อเสรีภาพ, หมวด 25 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 3 และ 3 ก - การค้ามนุษย์และการค้ามนุษย์แบบร้ายแรง

กฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ห้ามซื้อบริการทางเพศและเสนอบริการทางเพศแบบแลกเงินในที่สาธารณะ (มาตรา 7 - กิจกรรมก่อการรบกวนอื่น ๆ)

กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว

มาตรา 148 – ปฏิเสธการเข้ามาหรือการพักอาศัย, มาตราย่อย 6: คนต่างด้าวอาจถูกเนรเทศหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าเขาหรือเธออาจขายบริการทางเพศ